mLegitymacja

Co to jest mLegitymacja?

mLegitymacja jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem stworzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

mLegitymacja, czyli mobilna wersja tradycyjnego dokumentu, może być wykorzystywana w tych samych sytuacjach co jej papierowy pierwowzór. Można ją pokazać na smartfonie przy okazji kontroli biletów, czy zakładania konta w bibliotece.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do kontretnego urządzenia – w momencie zgubienia, kradzieży lub zmiany telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Czy mogę używać mLegitymacji na moim telefonie?

mLegitymacja obecnie jest dostępna poprzez aplikację mObywatel na telefonach z systemem Android (wersja minimum 6.0).

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że pracuje nad dostosowaniem aplikacji do systemu iOS. Mamy nadzieję, że wkrótce również i ten system będzie obsługiwać mLegitymację.

Jak mogę uzyskać mLegitymację?

Aby uzyskać mLegitymację należy:

Krok 1

Wypełnić wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie mLegitymacji.
(kliknij tutaj aby pobrać wzór wniosku)

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół.

Krok 2

1. Zdjęcie twarzy do mLegitymacji

Przygotować zdjęcie z legitymacji tradycyjnej w formacie JPG lub JPEG (Uwaga! plik  nie może być większy niż 5 MB). Zdjęcie musi być wykadrowane w taki sam sposób jak w tradycyjnej legitymacji (proszę nie wysyłać skanów kartki A4 ze zdjęciem). W nazwie pliku poza wyrazem TWARZ, należy umieścić swoje nazwisko, imię oraz nazwę klasy w następujący sposób:

klasa_nazwisko_imię_TWARZ.jpg

2. Zdjęcie legitymacji papierowej (awers).

Przygotować zdjęcie legitymacji tradycyjnej (papierowej) w taki sposób aby rozmiar pliku nie przekraczał 5MB. W nazwie pliku poza wyrazem LEGITYMACJA należy umieścić swoje nazwisko, imię oraz nazwę klasy w następujący sposób:

klasa_nazwisko_imię_LEGITYMACJA.jpg,

3. Zdjęcie wniosku złożonego w sekretariacie

Przygotować zdjęcie wniosku złożonego do sekretariatu w taki sposób aby rozmiar pliku nie przekraczał 5MB. W nazwie pliku poza wyrazem WNIOSEK należy umieścić swoje nazwisko, imię oraz nazwę klasy w następujący sposób:

klasa_nazwisko_imię_WNIOSEK.jpg

Krok 3

Tak przygotowane pliki należy wysłać jako zgłoszenie wniosku poprzez system pomocy pod adresem:

https://pomoc.tischner.edu.pl

Uwaga!

Aby przyspieszyć otrzymanie kodu aktywacyjnego należy bezwzględnie:

– w polu TYP wybrać WNIOSEK

– w polu KATEGORIA wybrać mLegitymacja

– w polu TYTUŁ należy należy wpisać swoje nazwisko, imię oraz nazwę klasy.

– dodać wszystkie pliki przygotowane w kroku 2

Krok 4

Pobrać Aplikację mObywatel i potwierdzić regulamin.
(Instrukcja pobierania aplikacji mObywatel)

Krok 5

Po otrzymaniu w systemie pomocy kodu aktywacyjnego uruchomić aplikację mObywatel na urządzeniu. Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać zielony przycisk ze znakiem plus (+) a następnie Legitymacja Szkolna i postępować według instrukcji aplikacji.

Ważne informacje

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

Informacje o usłudze mLegitymacja

Instrukcja pobierania aplikacji mObywatel

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zespół Szkół informuje Panią/Pana, że:

  • administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 42A, 34-600 Limanowa;
  • z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się tel. 183371584 lub przez e-mail: iod@tischner.limanowa.edu.pl;
  • celem przetwarzania Pani/Pana danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół, a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust.1. lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
  • podanie danych jest podstawą do wydania mLegitymacji i odbywa się na wniosek rodzica;
  • odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół, organy władzy publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa;
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym, również formie profilowania;