Kurs – tworzenie pytań

Pytania możemy podzielić na kategorie. Należy pamiętać o tym, że przy późniejszym tworzeniu quizu (test wyboru) składającego się na przykład z 10 losowych pytań, pytania te będą losowane z puli pytań należących do konkretnej kategorii lub podkategorii.

Tworzenie kategorii pytań

Aby utworzyć nową kategorię pytań w kursie, należy wybrać pozycję KATEGORIE z menu “Administracja kursem”

Po pojawieniu się formularza dodawania kategorii, wypełniamy pole NAZWA i opcjonalnie INFORMACJE NA TEMAT KATEGORII

Po wciśnięciu przycisku DODAJ KATEGORIĘ

zostanie ponownie wyświetlony formularz dodawania kategorii. Tym razem można na przykład dodać podkategorię pytań z działu geometria, np geometria algebraiczna. Należy tylko w polu KATEGORIA NADRZĘDNA wybrać utworzoną wcześniej kategorię GEOMETRIA. W ten sposób zostanie utworzone drzewo kategorii dla ogólnego działu GEOMETRIA.

Tworzenie pytań

Aby utworzyć pytanie należy z menu ADMINISTRACJA KURSEM wybrać pozycję PYTANIA

Po wybraniu pozycji PYTANIA, wyświetli się kreator tworzenia pytań w bazie

Aby utworzyć nowe pytanie należy najpierw wybrać kategorię do której zostanie dodane nowe pytanie

Po wybraniu kategorii i wybraniu przycisku UTWÓRZ NOWE PYTANIE, pojawi się formularz wyboru rodzaju pytania.  W tej instrukcji zostanie użyte pytanie wielokrotnego wyboru.

Po wybraniu opcji WYBÓR WIELOKROTNY i wciśnięciu przycisku DODAJ, wyświetli się formularz dodawania pytania, w którym należy wypełnić poszczególne pola.

– KATEGORIA – tu należy wybrać kategorię do której będzie należało pytanie

– NAZWA PYTANIA

– TREŚĆ PYTANIA

Chcąc wstawić obraz do pytania, należy użyć ikony w edytorze pytania (trudniejszy sposób) lub przeciągnąć żądany obrazek z okna eksploratora windows do okna edytora treści pytania, dokładnie tak jakbyśmy kopiowali lub przenosili pliki pomiędzy oknami eksploratora windows (łatwiejszy sposób).

– DOMYŚLNA PUNKTACJA – w tym polu należy ustawić ilość punktów jaką uczeń dostanie za to pytanie

– OGÓLNA INFORMACJA ZWROTNA – jest to informacja jaką uczeń zobaczy po uzupełnieniu pytania.


– JEDNA LUB WIELE ODPOWIEDZI – czy tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa w tym pytaniu czy jest ich wiele

– WYMIESZAJ ODPOWIEDZI – odpowiedzi na to pytanie będą ustawiane losowo, czyli dla jednego ucznia odpowiedź A będzie prawidłowa a dla innego np B

– ODPOWIEDZI – w pytaniu może być kilka różnych odpowiedzi, z których jedno lub kilka będzie prawidłowych, wszystko zależy od tego ile pól z wyborami zostanie uzupełnionych

W tym przykładzie pole WYBÓR 2 jest odpowiedzią prawidłową lecz kolejność odpowiedzi nie ma tu znaczenia ponieważ to system będzie ustawiał, na którym miejscu na liście dana odpowiedź prawidłowa będzie się znajdować.

Wypełnienie pokazanych tutaj podstawowych opcji wystarczy aby utworzyć pytanie. Oczywiście można uzupełnić ZŁOŻONĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ czy też USTAWIENIA DLA WIELU PRÓB. Wszystko zależy od wymagań danego pytania.

Po ukończeniu edycji pytania należy wybrać przycisk ZAPISZ ZMIANY

w ten sposób w bazie pytań pojawi się nowo utworzone pytanie.